Garantii tingimused

·  Digitel OÜ poolt müüdud uutele toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

·  Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast.

·  Müügigarantii seisneb toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis. Kui parandamine ei ole võimalik asendatakse toode võrdväärse tootega, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote hinnale müügiarvel.

·  Toodetel kehtivad alltoodud garantii tähtajad ning tingimused:

§  Uutel arvutitel ja sülearvutitel müügigarantii 24 kuud (väljaarvatud juriidilised isikud), lisagarantii olemasolul 36 kuud;

§  Kasutatud lauaarvutitel müügigarantii 12 kuud,

§  Kasutatud sülearvutitel müügigarantii vähemalt 6 kuud.

§  Uute sülearvuti akudel müügigarantii 6 kuud,

§  Kasutatud sülearvuti akudel 3 kuud;

§  välistel seadmetel (printeritel, skanneritel, klaviatuuridel, hiirtel jms) ja eraldi ostetavatel detailidel 12 kuud või kui tootjapoolne müügigarantiiaeg on pikem ning tootjafirma Eesti esindus teostab garantiiteenust, siis tootjafirma poolt määratud müügigarantii tähtaeg;

§  üksikdetailina ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on müügiarve ja/või ostutšekk;

§  garantiiremondi korral saab klient tehniku poolt koostatud töölehe, millel on märgitud tootele teostatud tööd. Digitel OÜ andmebaasi jääb märge kliendi pretensioonist, teostatud töödest ning garantiiremondis viibitud ajast;

§  toote, millele on teostatud garantiiremonti, müügigarantii pikeneb garantiiremondis viibimise aja võrra;

§  remonditud või asendatud komponendil kehtib garantiiaeg 6 kuud alates remondi kuupäevast (juhul ,kui garantiiaeg lõpeb varem ostuarvel näidatust);

§  garantiikorras väljavahetatud defektsed osad või komponendid kuuluvad Digitel OÜ omandisse;

§  Mittegarantiiliste tööde korral saab klient tehniku poolt koostatud töölehe. Töölehele on märgitud tootele/detailile teostatud tööd ning teenusele antav garantiiaeg.

·  Müügigarantii ei laiene:    

§  CD/DVD/BR jms meediaplaatidele/-toorikutele, pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, paigaldatud tarkvarale ja paigaldusmeediale;

§  häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest (mehaaniline/füüsiline vigastus, vedelikukahjustus jms) kasutaja poolt;

§  häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud Digitel OÜ poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

§  häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes (ilmastikutingimused, õhusaaste, tolm jms). Siia alla kuuluvad ka kliendi või kolmandate isikute poolt ebakorrektselt käsitletud arvutiosad;

§  häiretele seadme töös, mis on tingitud arvuti riist- ja tarkvara omavahelisest kokkusobimatusest. Viimane ei kehti Digitel OÜ poolt müüdud arvutikomplektidele ja/või Digitel OÜ või tema poolt sertifitseeritud isiku või teeninduse poolt arvutikomplektile teostatud garantiiremondi suhtes;

§  mittelegaalsele tarkvarale, sh tarkvarale, mille litsentsi olemasolu ei suudeta tõendada;

§  häiretele tarkvaras, mille on põhjustanud pahavara, arvutiviirused jms;

§  garantii- või teenustööna uuesti installeeritud operatsioonisüsteemi ja/või tarkvara häiretele mis on tingitud kasutajapoolsest tegevusest;

§  häiretele toote töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest;

§  häiretele, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);

§  riketele toote töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

§  tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;

§  arvuti riketele, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest;

§  tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;

§  LCD ekraani surnud pikslitele juhul kui neid on vähem kui 5. Sõltuvalt tootjast võib pikslite arv olla suurem või väiksem.

§  käesolevas punktis nimetatud tingimused ei välista VÕS 218 lg 2 sätestatud 2-aastase pretensiooni esitamise õigust.

·  Müügigarantii juhtumi korral:     

§  klient esitab korrektse probleemi(de) kirjelduse;    

§  klient toimetab garantiilise seadme/detaili Digitel OÜ teenindusosakonda enda kulul; kui garantiiline seade/detail on saadetud posti teel, toimetab Digitel OÜ selle kokkuleppel parandatuna või asendatuna kliendile tagasi oma kulul.

§  kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sellisel juhul on Digitel OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta Arve koostamisel võetakse aluseks Digitel OÜ teenustööde hinnakiri;

§  garantii- ja teenustööde puhul, mida teostavad seadme/detaili volitatud teeninduskeskused, võib lisanduda käsitlustasu. Sellekohane info väljastatakse kliendile enne seadme volitatud teeninduskeskusesse saatmist (ei kehti tarbijalemüügi puhul, kui müügikuupäevast on möödas vähem kui kuus kuud).

·  Toote täieliku komplektsuse puudumisel või toote juurde kuuluvate detailide kasutamiskõlbmatuse korral on Digitel OÜ-l õigus vähendada toote väärtust puuduvate detailide/osade hinna/hindade arvelt. Klient on kohustatud alles hoidma kõik kaubaga kaasnevad garantiid puudutavad dokumendid.

·  Digitel OÜ ei vastuta:     

§  toote defektide kõrvaldamata jäämise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud;

§  andmete säilimise eest ega selle eest, kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. Kliendil on soovitav perioodiliselt teha andmetest varukoopiaid.

·  Digitel OÜ ei oma kliendi ees muid kohustusi peale nende, mis on toodud käesolevates müügigarantii tingimustes ning Eesti Vabariigi seadustes. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.